Tavlehonning i delinger har været med i vores sortiment siden 2004. Se, hvad vi fandt om dette emne i “Fører i Biavl”, årgang 1910:

Ethvert Stade, hvori kan indhænges Rammer eller hvorpaa kan anbringes Magasiner, kan benyttes til Frembringelse af Tavle-Honning, men Stader med lave Rammer egner sig dog bedst til denne Maade at høste Honning paa. […]

Delinger […] kan almindelig rumme 1 Pd. Tavle-Honning, de er rene og smukke og kan let føres fra Sted til Sted uden at være udsat saaledes for at brydes, som naar Tavle-honningen er anbragt i store Rammer. De kan desuden sælges, uden at man deler Tavlerne, hvilket altid foraarsager Fedteri og Spild af den udløbne Honning. Af disse Grunde og ved sit smukke Udseende vil Tavlehonning i Delinger altid opnaa den højeste Pris.

Delingerne er smaa Rammer (se Fig. 55), lavet af hvidt Træ 3 mm. (1/8”) tykt, 11 × 11 cm. (4¼ × 4¼”) i Lysningen og 5,2 cm. (2”) brede. Oversiden og Under siden eller alle 4 Sider er indskaarne saaledes, at naar Delingerne stilles sammen oven paa Tavlebærerne i Underrummet, er der tilstrækkelig Plads for Bierne, til at passere op i dem og fra den ene til den anden. Efter disse Indskæringers Antal benævnes de Delinger med 2 eller 4 Biveje. Disse rummer lige 1 Pd. Tavlehonning, naar de er fyldt. Delingerne laves nu almindelig i et Stykke og kan faas til saa billig Pris, at ingen Biavler, selv vil have Ulejligheden med at lave dem.

Fig. 55. Deling med 2 Biveje: En sammenfoldet og en ikke sammenfoldet Deling.
Fig. 55. Deling med 2 Biveje: En sammenfoldet og en ikke sammenfoldet Deling.

Enhver Deling er i et Stykke og har ved Enderne Tappe og False, der passer sammen, og længere inde tre V-dannede Render, der næsten gaar gennem Træet. Naar den derfor foldes sammen, saaledes at Tappene gaar ind i hinanden, da har vi Delingen færdig til Brug. Dersom man før Sammenfoldingen smører en Smule tynd Lim eller Gummi ned i Renderne og paa Tappene, bliver Delingen fastere; men i Almindelighed vil Bierne selv kitte Hjørnerne sammen og derved gøre dem tilstrækkelig stærke.

. 56. Deling med 2 Biveje og Snit til Kunsttavlens Befæstelse.
. 56. Deling med 2 Biveje og Snit til Kunsttavlens Befæstelse.

Delingerne bør forsynes med meget tynde Kunst-Tavler, der næsten fylder Rammen, og som fastgøres langs Midten i den øverste Side af Delingen. De hele Kunst-Tavler giver den smukkeste Tavlebygning og anvendes derfor nu næsten altid.

Saadanne Delinger stilles i Række paa en Delings-Bakke (se Fig. 57). Disse bør være lukkede. En saadan Delingsbakke bestaar af en Ramme med Lister, der er 6 cm (¼”) tykke, 26 mm. (1”) brede.

Skal Bakken, saaledes som den er afbildet, indeholde 3 Rækker Delinger, maa den have 4 saadanne Lister anbragt i passende Afstand, saa at Delingerne kan hvile paa dem. Skal hver Række indeholde 7 Delinger, maa Listerne være 45 cm. (17”) lange. Under Delingerne vil der altsaa mellem Rækkens Tværlister være Plads for Bierne til at passere fra Tavlebærerne op i Delingerne (se Fig. 57).

Imellem hver 2 Rækker Delinger nedlægges en Pind 13 × 13 mm. (½” × ½”) tyk for at give Plads for Fingrene til at løfte de enkelte Delinger op. I denne Bakke anvendes 2 saadanne Pinde. Paa dem hviler tillige Skillevæggene. Disse er af Træ (tyndt Fyrretræs Fineer) eller af Blik og naar kun til 13 mm. (½”) under Delingernes Overkant og 13 mm. (½”) over dens Underkant.

Fig. 57. Lukket Delingsbakke, opbrudt fortil.
Fig. 57. Lukket Delingsbakke, opbrudt fortil.

Ved disse sikrer man sig en jævn Overflade og Tykkelse af alle Tavler, saaledes at Delingerne kan pakkes og dækkes med Glas uden Vanskelighed.

Delingsbakker med lukkede Sider bør foretrækkes for dem med aabne Sider, da de er varmere. I Fig. 57 ses en saadan lukket Delingsbakke endnu kun til Dels besat med Delinger og opbrudt fortil for at vise Bakkens Bund, der er forsynet med 4 Bærelister med False, hvori Delingerne kan glide.

I Fig. 58 ses den samme Bakke helt fyldt med 21 Delinger. Op til de sidste 3 Delinger anbringes et Indskud, der ved Hjælp af en Kile presses ind imod Delingerne, som paa denne Maade holdes fast paa deres Plads.

Delingerne kan endvidere benyttes i Delingsrammer (se Fig. 60), der er 5,2 cm. (2”) brede. De kan indhænges i den egentlige Bolig; de sætter os i Stand til at høste Tavle-Honning ogsaa af et svagere Stade under stærkt Honningtræk, idet man hænger en saadan Ramme med Delinger ind paa hver Side af eller bag ved Yngelreden.

Undertiden er Bierne i Stader med høje Rammer noget uvillige til at begynde at arbejde i Delingerne, som anbringes oven over Rammerne i Underrummet. Indhænger man da en saadan Delingsramme tæt op til Yngelreden i Underrummet, er de straks rede til at arbejde i den, naar Trækket er godt.

Fig. 58. Delingsbakke med lukkede Sider.
Fig. 58. Delingsbakke med lukkede Sider.

Naar Kunsttavlerne deri er udbyggede, kan man flytte dem med de deri værende Bier op i Bakken over Under­rummet og udfylde Rammerne med ny Delinger. Denne Anvendelse af Delingsrammer er dog efterhaanden næsten ganske ophørt, idet man kun høster Tavle-Honning af de stærke Familier, som under godt Honningtræk altid er villige til at besætte Delingerne oven paa Boligen. De svagere Stader anvendes da udelukkende til at afgive udslynget Honning.

Ligesaa snart nogle af Delingerne er bleven forseglede, bør de straks borttages, og tomme indsættes i deres Sted. Rammer med Delinger (se Fig. 60) kan ogsaa benyttes i lave Overrum i Stedet for i Bakker. De maa da anbringes i en Kasse af passende Bredde og Længde.

Fig. 59. Gennembrudt Skillevæg med 4 Biveje.
Fig. 59. Gennembrudt Skillevæg med 4 Biveje.

Lader man Delingerne blive staaende for længe i Stadet, taber Tavlerne deres smukke Udseende. Naar de fyldte Delinger udtages, anbringes de i Pakkasser. Disse plejer at rumme 2-4 Dusin, og da de er lukkede med Glas ved de to aabne Sider, beskytter de Tavlerne mod Støv og Rovbier, men viser dog dem, der behandler dem paa Baner og Dampskibe, at Indholdet trænger til en forsigtig Behandling.

 Fig. 60. Delingsramme, som kan anbringes i Underrummet.
Fig. 60. Delingsramme, som kan anbringes i Underrummet.

Naar man vil udtage Delinger, løsnes Kilen ved den ene Ende af Bakken, og Delingerne adskilles, idet en Smule Røg blæses ind imellem dem. Loft derpaa de færdige ud, børst de enkelte vedhængende Bier ned i Stadet.

Udfyld den ledige Plads med de yderste Delinger, som ikke er færdige, eller med Delinger, som er udtagne af Rammer nede i Underrummet eller, hvis saadanne ikke haves, med tomme Delinger. Pas paa ved dette Arbejde ikke at knuse Bier, som findes under Delingerne.

Naar Delinger anbringes over Underrummet, bør de omhyggelig tildækkes med et eller andet varmt Emne; ellers vil Bierne, da Delingerne er saa tynde, i kolde Nætter forlade dem og gaa ned i Boligen.

Da Delinger, i hvis Tavler der bliver udklækket Yngel, selvfølgelig er usælgelig som Tavlehonning, bør man helst under den nederste Delingsbakke anbringe et vandret Gitter, for at hindre Dronningen i at gaa op i Delingerne.

Medens Frembringelse af Tavle-Honning i Delinger er meget almindelig i Amerika og tildels ogsaa i England, er der her i Landet kun faa, der har forsøgt herpaa.

For at faa smukt udbyggede og godt fyldte Tavler, skal Delingerne anbringes hos kraftige Familier ved Hovedtrækkets Begyndelse. Delingerne skal fjernes fra Staderne, efterhaanden som de er fyldte og alle Cellerne er forseglede.

Da Honning­forbrugerne her i Landet endnu ikke har faaet Smag for Tavle-Honning er det vanskeligt at afsætte denne Vare. Tavle-Honning er ogsaa meget dyrere at frembringe, og for at kunne give samme Indtægt som udslynget Honning skal Tavlehonning betales med en Pris, der er mindst 50 pCt. højere end for udslynget Honning. […]

Fig. 77. Fyldt Deling
Fig. 77. Fyldt Deling

Salgs-Kasserne laves almindelig saaledes at de rummer 12 Delinger og er dækket med Glas paa de to Sider, saaledes at Indholdet er synligt og kan sikres omhyggelig Behandling under Transport. Naar de fyldes med de udbyggede Delinger, har de et meget tiltalende Udseende. De kan bevares saaledes i lang Tid, naar de gemmes i et tørt, temmelig varmt Værelse.

Download tekst og billeder fra kapitlet om tavlehonning som PDF.