En bigård i Roskilde ca. 1920. Foto tilhører Det Grønne Museum.

Bogens forside­billede: En bigård i Roskilde ca. 1920, hvor der ses flere forskellige hjemme­fremstillede stade­typer og en enkel halm­kube beskyttet af en top af strå. Foto tilhører Det Grønne Museum.

Som kulturhistorie-interesseret biavler har jeg med interesse fulgt artiklerne om biavl i Danmark i gamle dage, publiceret i Tids­skrift for Biavl de seneste to år.

Artikelserien har ført os gennem biavlens mange facetter fra oldtiden (TfB 6/2019) til 1930’erne (TfB 12/2020), og var skrevet af Peter Bavnshøj, der er museums­inspektør ved Det Grønne Museum på Gl. Estrup [note].

Et overset og forsømt forsknings­område

I slutningen af 2020 udkom så det samlede værk, bogen “Biavlens kultur­historie i Dan­mark”, der fører os helt frem til nutiden. Med denne udgivelse kan alle nu stifte bekendt­skab med den oversete del af dansk landbo­historie og biavlens materielle kultur­arv, der p.t. gemmer sig for det meste i museets arkiver.

Bogen, der er resultatet af Peter Bavnshøjs mange­årige forsknings­projekt, er den første grundige gennemgang af biavlens udvikling i Danmark.
 

Det har ikke været muligt at finde en nyere udgivelse, som på viden­skabelig baggrund sammen­fatter den eksisterende viden om biavlens kultur­historie i Dan­mark eller føjer nye kapitler til, som omhandler historien om de sidste 150 års biavl. Biavlens historie er således et overset og forsømt forsknings­område. Peter Bavnshøj

Fire spændende perioder i dansk biavlshistorie

Forfatteren opdeler dansk biavls kultur­historie i fire hovedperioder: Oldtid og vikinge­tid, middelalder ca. 1050-1550, perioden ca. 1550-1850 og perioden ca. 1850-2000. Nutidens biavl få desuden sin egen lange kapitel.

Peter Bavnshøj beskriver i bogen mange aspekter af biavlens historie, som han analyserer på baggrund af et omfattende kilde­materiale. Det kunne nemt have gjort gennem­gangen af de forskellige perioder helt uoverskuelig for læseren. Men heldigvis bliver vi godt hjulpet af en klar struktur, så vi ikke mister tråden.

Forfatteren organiserer de tids­periodiske kapitler efter fire hoved­temaer, som udgør bogens gennem­gående struktur: Teknologi, landskaber, social­grupper og produkter.

I de “teknologiske” afsnit gennem­går han biavlerens udstyr og metoder brugt i de forskellige perioder. I afsnittene om landskaber og lokaliteter søger forfatteren at afdække grundene for den ofte uensartet udbredelse af biavlen i de forskellige egne.

Kapitlerne om social­grupper undersøger biavlens til­knytning til bestemte erhverv eller samfunds­klasser, samt biavlens organisering. For hver periode under­søger og belyser forfatteren desuden skiftende anvendelse og betydning af honning og voks, og – i den seneste periode – også andre biavls­produkter, som propolis, gelée royale og pollen.

“Biavlens kultur­historie i Danmark” er en guld­grube af informationer, fyld med interessante detaljer om biavlens udvikling og betydning fra oldtiden til i dag. Den er spændende at læse, selv om du har fulgt med i Peter Bavnshøjs artikel­serie i Tids­skrift for Biavl i 2019 og 2020.

De mange fakta, illustrationer og referencer gør bogen desuden til en rigtigt god opslags­værk om dansk biavl i historisk perspektiv. Bogen anbefales til alle med interesse i Dan­marks kultur­historie.

 

Titel: Biavlens kultur­historie i Danmark
Forfatter: Peter Baunshøj
Info: Indbundet, 197 sider
Udgiver: Aarhus Universitets­forlag
Udgivelses­dato: 27. november 2020
ISBN: 978 87 7184 969 1
Størrelse: 27 x 21 cm
Normalpris: 249,95 kr. (bog + e-bog) eller 159,95 kr. (e-bog)

 

Note:

Det Grønne Museum indeholder en omfattende samling af bistader og biavls­redskaber, hvoraf væsentlig del blev indsamlet for over 100 år siden af Danmarks Biavler­forening og siden overdraget til Dansk Landbrugs­museum, i dag Det Grønne Museum. Museum havde i årene 1997-2017 en permanent biavls­udstilling, som vi besøgte i 2004.